Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.10.2011
Saksnummer: 200909088

Status:
Bydel: Årstad

Gnr. 160, bnr. 144 og deler av 124, Årstad brannstasjon barnehage. Planforslaget legger til rette for å gjøre den midlertidige barnehagen permanent.PlanID 61230000.

Planforslaget ble fremmet av Opus AS på vegne av Bergen kommunale bygg.

Barnehagen har i dag 120 barn, og det foreslås ingen endring med hensyn til antall barn. Tilliggende parkareal er regulert med formål i tidsrekkefølge for å ivareta alle brukergruppers interesser. Planområdet er på ca. 11,6 daa.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsplanen, jf PBL-2008 § 34-2 (overgangsbestemmelser til plandelen) og tidligere plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 (se www.lovdata.no), må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring.

Eventuell klage/erstatningskrav sendes: Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer, Postboks 7700 – 5020 Bergen.

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer.