Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.03.2012
Saksnummer: 201203597
Arealplan-ID: 60920000 - Åpne i planarkiv

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 1. ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplanene Damsgårdsundet sør og Damsgårdsundet nord. PlanID 60920000 og 17150000.

Forhandlingene gjelder opparbeiding av Markusplassen (offentlig torg T1) og krysset Lotheveien/Michael Krohns gate, slik tiltakene er regulert i reguleringsplan for Damsgårdsundet sør vedtatt 30.5.2011.

Forhandlingene vil rette seg mot grunneiere/utbyggere innenfor Damsgårdsundet sør vedrørende opparbeiding av Markedsplassen, og til grunneiere/utbyggere innenfor Damsgårdsundet sør og nord vedrørende opparbeiding av krysset Lothe veien/Michael Krohns gate.

Formålet med utbyggingsavtalene er å sikre gjennomføring av Markedsplassen og Lothekrysset gjennom avtale om anleggsbidrag til finansiering av tiltakene.

Fremforhandlet avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.07.

Spørsmål kan rettes til Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø
ved rådgiver Elisabeth Totland,
Postboks 7700, 5020 Bergen.
Telefon 55 56 62 76.