Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.06.2021
Merknadsfrist: 24.08.2021
Saksnummer: 201821184
Arealplan-ID: 66210000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Gnr. 146 bnr. 9 mfl. Hovedformål: Idrett. Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll foreslår på vegne av Bergen kommune ved etat for utbygging (EFU) detaljregulering for et område på Gravdal ved Eliasmarken i Laksevåg bydel.
Gjennom planforslaget tilrettelegges det for et anlegg med idrettshall, svømmehall og turnhall med tilhørende parkering, og areal til  nærmiljøanlegg. Eksisterende idrettshall forutsettes revet.

Det foreslås et nytt bygningsvolum med parkeringskjeller på ca. 9800 m2 BRA. Total utnyttingsgrad er 125 %-BRA. Byggehøyde er satt til kote +25,4 i sør, og kote +26,4 mot nord. Parkering for bil skal løses under bakkenivå. Det tilrettelegges for 50 plasser, som skal tilrettelegges for lading av el-bil. Det skal avsettes areal for 100 sykkelparkeringsplasser.

Plasseringen av bygningsvolum og parkering er styrt av byggegrenser fra samferdselsanlegg og tekniske anlegg (vannledninger).
Grøntareal i øst, mot Lyngbøveien, videreføres. Det foreslås å åpne for mindre tiltak i arealet, slik at det kan benyttes til aktivitetsløype. Tidligere bolig som lå i grønnstrukturen er brent ned, og arealet foreslås tilbakeført til grønnstruktur.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad