Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.04.2020
Merknadsfrist: 07.06.2020
Saksnummer: 201901528
Arealplan-ID: 70140000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Laksevåg

Gnr. 152 bnr. 1 mfl. Områderegulering med konsekvensutredning

Formål

Planarbeidet skal legge til rette for sentrumsutvikling langs Johan Berentsens vei og Laksevåg senter, en ny allmenning fra sjø og opp til Kringsjåveien, samt finne ny tomt til ungdomsskole med idrettshall. Det skal etableres felles parkeringsløsninger i planen. Det skal legges til rette for langsiktig transformasjon av området fra industri til by. Planarbeidet skal også avklare muligheter for utfyllinger og nytt byggeland i sjø og avklare tilstrekkelig areal til et framtidig kollektivsystem, som samtidig prioriterer gående og syklende.

Bakgrunn

Planarbeidet ble vedtatt igangsatt av Byrådet 06.09.19 i sak 1199/18 sammen med vedtak om utlegging av forslag til Strategisk planprogram for Laksevåg til høring og offentlig ettersyn. Strategisk planprogram for Laksevåg ble senere vedtatt av Bergen Bystyre 23.10.19 i sak 284/19, og gir retningslinjer og mål for planarbeidet som nå starter opp.

Plannavnet for områdereguleringen er i etterkant av Byrådets vedtak endret fra Nordrevågen til Laksevågneset.

 Beskrivelse av planarbeidet

Innenfor retningslinjer og mål i Strategisk planprogram omfatter arbeidet med områdeplanen:

 • legge til rette for sentrumsutvikling ved Johan Berentsens vei og Laksevåg senter
 • legge til rette for en gradvis transformasjon fra industriområder til sentumsformål med bolig, næring, handel og tjenesteyting
 • etablere en ny allmenning fra sjø og opp til Kringsjåveien
 • finne tomt til ny ungdomsskole med idrettshall
 • lage felles løsninger for parkering, renovasjon, varelevering, VA, overvann og annen infrastruktur
 • avklare muligheter for nytt byggeland i sjø
 • etablere tverrforbindelser fra Kringsjåveien til sjøen
 • bidra til en sammenhengende, offentlig strandpromenade
 • etablere offentlig tilgjengelige møteplasser
 • bidra til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter
 • bevare og utnytte historiske og identitetsbærende elementer
 • avklare tilstrekkelig areal til et framtidig kollektivsystem mellom sentrum og Loddefjord, med bybane, hovedsykkelrute og prioritering av gående
 • avklare rekkefølgekrav for fremtidige tiltak og detaljreguleringsplaner
 • avklare kvalitetskrav og rammer for byggehøyder og utnyttelsesgrad
 • vurdere oppheving av gjeldende reguleringsplaner

Det skal utarbeides konsekvensutredninger med vurdering av alternativer (alt.0, alt.1, alt.2 og alt.3) og 12 temaer fastsatt i Strategisk planprogram.

Medvirkning

På grunn av koronatiltak blir det ikke gjennomført åpent folkemøte i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Vedlagte dokumenter gir i stedet en nærmere beskrivelse av planområdet og innhold i planarbeidet. Det vil bli et eget opplegg for medvirkning tilpasset fremtidige koronaretningslinjer, hvor invitasjoner og annonsering sendes ut på et senere tidspunkt.

Har du innspill til planarbeidet?

Grunneiere, naboer og alle interesserte er velkommen til å gi innspill og synspunkter til planarbeidet. Dette kan sendes inn som merknad på følgende måter:

Vennligst referer til saksnummer 201901528 ved bruk av post eller e-post.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill