Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.10.2020
Klagefrist: 08.11.2020
Saksnummer: 201809937
Arealplan-ID: 63290000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Gnr. 287 bnr. 941 mfl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bystyret vedtok 22.09.2020 detaljreguleringsplan for Langerekkja i Arna. Reguleringsplanen er utarbeidet av Tag Arkitekter AS på vegne av Kjell Krürger Næss.

Hovedformål med planarbeidet har vært å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av rekkehus. Det er vedtatt inntil 7 boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering på tomten.

Privat tilkomstvei fra Langerekkja til planområdet skal utbedres som del av utbyggingen. Viktige tema i planarbeidet har vært grad av utnytting og trafikksikkerhet.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet innstramminger i koronatiltak har Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården redusert åpningstid. Vi er åpen alle hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Av smittevernhensyn har vi ikke papirversjoner av kunngjøringene liggende i kundesenteret. Alle dokumenter i saken ligger tilgjengelig på nett.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage