Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.06.2021
Merknadsfrist: 24.08.2021
Saksnummer: 201907368
Arealplan-ID: 70000000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Laksevåg

Gnr. 124 bnr. 180 mfl. områdereguleringsplan med konsekvensutredning.

Om planprogrammet

Byrådet vedtok i møte den 22.04.2021 offentlig ettersyn av planprogram for området vest for Loddefjord bydelssenter. Planen grenser til Vestkanten storsenter og Lyderhorn borettslag i øst og Loddefjord kirke og gravlund i nord. Vadmyrveien med rundkjøring til Haakonsvernveien og Elvetun inngår i planområdet.

Formålet med planarbeidet er å sikre en helhetlig utvikling av området. Loddefjordåsen skal få et godt gang- og sykkelnett med gode tverrforbindelser til målpunkt i bydelen. Nye sosiale møteplasser skal utvikles. Eksisterende byrom, grøntanlegg og idrettsplasser skal oppgraderes med bedre tilbud for barn og unge. Arbeidet skal avklare nye og mulig utvidet bruk av eksisterende offentlig tilbud.

Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

Har du merknader til planprogrammet?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planprogrammet. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes på

E-post:
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00

Saksdokumenter: