Saksnummer: PLAN-2022/20589
Arealplan-ID: 70000000
Åpne i planregister

Status: Planprogram

Laksevåg. Gnr. 124, bnr. 180 m. fl. Fastsatt planprogram.

Bergen bystyre har i møtet 29.03.2023 sak 91/23 fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Loddefjordåsen.
Planprogrammet er styrende for hvordan planarbeidet skal utføres og hvilke temaer som skal utredes.

PLANPROGRAM
Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av Bergen kommune og fastsettes av bystyret.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: