Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.08.2020
Klagefrist: 23.08.2020
Saksnummer: 201217219
Arealplan-ID: 63110000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Arna

Gnr. 295 bnr. 133 mfl.. Hovedformål: Boliger. Detaljregulering

Om planforslaget

Ard Arealplan AS har på vegne av Optibo AS utarbeidet detaljregulering for et område i Moldalia i Arna bydel. Bystyret vedtok planen i møte 24.06.2020, sak 206/20. Bystyret vedtok planen med en rekke endringer i bestemmelsene. I planen legges det til rette for ny boligbygging fordelt på tre felt for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1–BKS3) og et eneboligfelt (BFS5). Det tillates maksimalt 4 boenheter innenfor hver av BKS-feltene, og en enebolig, totalt 13 boenheter. Forslagsstiller ønsker å oppføre firemannsboliger i BKS-feltene, men i planen åpnes det også for andre typer konsentrert småhusbebyggelse. Deler av byggeområdet ligger i flomfaresone, men tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare er ivaretatt. I planen stilles rekkefølgekrav om utbedring av stigning på deler av vegen Moldalia vest i planområdet, og utbedring av bro og deler av vegen Moldalia øst i planområdet.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage