Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.10.2019
Klagefrist: 17.11.2019
Saksnummer: 201516982
Arealplan-ID: 64830000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

Gnr. 149 bnr. 1139 mfl. Hovedformål: Vei. Detaljregulering

Kort om planforslaget

Sweco Norge AS har på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune fremmet forslag for kommunal vei Lyngbøveien i Laksevåg bydel. Planområdet strekker seg fra Nygårdslien skole i nord til avkjørselen til kommunal vei Nipedalen i sørvest. Bergen bystyre vedtok planen i møte 25.09.2019, sak 254/19.

Gjennom planforslaget legges det til rette for trafikksikringstiltak for deler av kommunal vei Lyngbøveien. Det reguleres en utvidelse av deler av veibanen, innsnevring av veien enkelte steder, samt reduksjon i antall avkjørsler, og omlegging av avkjørsler.

Det er planlagt å etablere ca. 820 meter med fortau, med fortausbredde mellom 2 og 2,5 meter. Veibanen planlegges utvidet til to felt der hvor det er mulig, med en veibredde på 6 meter. Veien vil snevres inn der dagens situasjon ikke muliggjør utvidelse.

I tillegg er det foreslått å stenge veien for gjennomgangstrafikk ved etablering av en sluseløsning for buss nord for Lyngbøtunet.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage