Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.05.2022
Klagefrist: 12.06.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20514 og 201730400
Arealplan-ID: 65740000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 40, bnr. 21 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Ard Arealplan AS har på vegne av Heldal Eiendom AS lagt fram en detaljreguleringsplan for et område på Midtunhaugen, øst for Nesttun sentrum i Fana bydel. 

Bergen bystyre vedtok planen 27.04.2022 (sak 95/22). Bystyret vedtok planen med noen endringer i bestemmelsene. I planen legges det til rette for etablering av rekkehus og leiligheter bestående av 16 boenheter fordelt på tre bygningsvolumer på gnr. 43, bnr. 21. 

Adkomst til planområdet er fra fylkesveg Hardangervegen via de kommunale vegene Midtunheia og Midtunhaugen samt privat veg Midtunhaugen. Det skal opparbeides fortau langs privat veg Midtunhaugen samt at veg og kryss mot kommunal veg Midtunhaugen skal utvides. 

Planprosessen har bestått av en felles plan- og byggesaksbehandling. Det gjøres egne vedtak for reguleringsplanen og byggesøknaden. Reguleringsplanen må vedtas før det kan gis vedtak om byggetillatelse.

Til orientering har Plan- og bygningsetaten fått nytt saksbehandlingssystem, hvilket innebærer at alle saker har fått nytt saksnummer. Dokumenter i saken som er journalført før 01.05.2022 kan finnes via vår innsynsløsning på saksnummer 201730400. Nytt saksnummer for denne plansaken er PLAN-2022/20514.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage