Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.02.2020
Merknadsfrist: 23.03.2021
Saksnummer: 202022227
Arealplan-ID: 70520000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Årstad

Gnr. 159 bnr. 943 mfl. Offentlig detaljregulering

Om planforslaget

Bergen kommune starter nå arbeidet med offentlig detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 159, bnr. 943. mfl., Mindemyren nord. Planavgrensing tar utgangspunkt i eiendommene som omfattes av delfelt S16 og S17 samt tilgrensende torg- og parkarealer i områdereguleringsplanen for Mindemyren, plan-ID 61140000, og en buffer rundt Solheimsvatnet for å etablere bedre forbindelser og tilgjengelighet til vannet.

Byrådet behandlet i møtet 22.12.2020, sak 1340/20, oppstart av offentlig detaljreguleringsplan for Mindemyren nord, og fattet vedtak om følgende:

1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 startes det opp arbeid med detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 159, bnr. 943 mfl, Mindemyren nord.

 2. Byrådens vurderinger følges opp i det videre planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig, barnehage, næring, torg, parkarealer og et kommunalt flerbruksbygg som blant annet skal inkludere skole. Det skal planlegges for gode og attraktive byrom innenfor planområdet. Sentral plassering, de nye tiltenkte funksjonene og potensialet som ligger i Solheimsvatnet med grøntarealer og naturmangfold, gjør området attraktivt i den fremtidige utviklingen av Mindemyren.

Viktige premisser for reguleringsplanarbeidet:

  • Tilrettelegge for en kompakt by, romslige byrom og møteplasser av høy kvalitet og med identitet
  • Sikre sosial infrastruktur, blant annet skole og barnehage
  • Sikre boliger og boligkvalitet
  • Tilgjengeliggjøre og videreutvikle Solheimsvatnet med tilgrensende parkområde som natur- og rekreasjonsområde
  • Sikre gode forbindelser internt i planområdet og til viktige nærliggende målpunkt
  • Gode fellesløsninger for teknisk infrastruktur for å minimere trafikk inn i området
  • Involvere et utvidet nabolag for aktiv medvirkning i planarbeidet

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 25. januar åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Plan- og bygningsetaten inviterer også til åpent, digitalt informasjonsmøte om status for planarbeidet. Møtedato er  torsdag 25. februar klokken 18.00. Mer informasjon om lenke og påmelding kommer. 


Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill