Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.02.2020
Merknadsfrist: 31.03.2020
Saksnummer: 201722768
Arealplan-ID: 19530000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 163 bnr. 4, 7 og 563. Hovedformål: Bolig, næring, barnehage, byrom. Endring av områderegulering.

Om planforslaget

Reguleringsplan for Møllendal vest ble vedtatt av bystyret 19.09.2012. Planen legger til rette for at Grønneviksøren på vestsiden av Møllendalselven utvikles til et nytt byområde med hovedfokus på boliger. Strandsonen langs Store Lungegårdsvann og Møllendalselven skal opparbeides til parkformål. Det legges stor vekt på å restaurere elveløpet og å gi dette en sentral plass som miljøelement i sentrumsområdet.
Hovedintensjonen med denne reguleringsendringen er å få økt detaljgrad på et felt mellom Møllendalsvegen og Møllendalselven som i gjeldende planen er avsatt til blandet sentrumsområde (S1). Feltet, som kalles her etter for Grønneviken, skal være et testområde for nytenking i boligutvikling, med fokus på barnefamilier og delekultur. Hensikten med reguleringsendringen er å fastlegge bebyggelse- og byromstruktur, tydeliggjøre intensjonene for utvikling, samt gi større forutsigbarhet og klare rammer for fremtidige byggeprosjekter.
Ved planlegging av bebyggelse her har det oppstått behov for endringer i byggeområdet, samt tilgrensende byrom. Når det gjennomføres en reguleringsendring benytter vi også anledningen til å gjøre noen presiseringer og forbedringer av plankart og bestemmelser med virkning utenfor Grønneviken. Derfor foreslås nye plankart og bestemmelser for hele planområdet Møllendal vest.
De foreslåtte endringene gjelder følgende punkt:

• Endringer på felt S1/Grønneviken
o En mindre utvidelse av byggeområdet ut mot parken i nord.
o Reduksjon av parkeringskravet, basert på bildeling og i bedre samsvar med ny arealpolitikk.
o Økt boligandel. Begrensning for næring som ikke kan benytte felles rørbasert avfallssystem.
o Økning av byggehøyden med én etasje på en bygning i planens sørøstre hjørne, samt justering av øvrige byggehøyder for å sikre nødvendig terrengtilpasning og god romhøyde.
o Nye bestemmelser angående bevaring av deler av «Belsenbygget».
o Ny rekkefølge på utbygging av barnehage, for å unngå unødig støy- og trafikkbelastning fra nærliggende byggeområder i anleggsfase.
o Hensynssone for fjernvarmeledning utgår, siden fjernvarmeledningen flyttes utenfor byggeområdet.

• Endringer utenfor Grønneviken
o Tilpasning av formålsgrenser til Møllendalsvegen til det som faktisk er bygd.
o Bredden på V2 utvides for å sikre to kjørebaner. Bredden på broen SGS2 utvides for å gi bedre plass for gående og syklister.
o Fleksibilitet i hvordan erosjonsutsatt areal skal sikres.
o Omformulering av kravet til ferdigattest for boliger herunder miljømål for Møllendalselven.
o Bestemmelsene som omhandler utbyggingsavtaler får en ordlyd som er mer presis enn de opprinnelige reguleringsbestemmelsene.
o Holdeplassen HP2 endres til et overordnet infrastrukturformål for at delområdet kan vurderes benyttet til plassering av et underjordisk felles renovasjonsanlegg.

Med unntak av punktene nevnt over vil forslaget være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Forslaget gjør ingen endringer som påvirker konklusjonene i gjeldende ROS-analyse. Eksisterende VA-rammeplan må derimot revideres. Det er flere pågående planer i tilstøtende områder og VA-etaten har signalisert behov for å samordne en helhetlig VA-rammeplan for å se på ulike områder i sammenheng. VA- etaten er i gang med utarbeidelse av VA-rammeplanen. Den skal fremlegges ved sluttbehandling av reguleringsendringen.
Til sluttbehandling av planen vil det bli laget et nytt fagnotat med planbeskrivelse som kobler sammen elementene fra gjeldende plan og planendringen til en ny formell reguleringsplan for hele planområdet.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad