Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.07.2022
Merknadsfrist: 12.09.2022
Saksnummer: 2022-20491
Arealplan-ID: 64970000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 163, bnr. 577. Hovedformål bolig. Begrenset høring.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Opus Bergen AS foreslår på vegne av Profier A/S detaljregulering for et område på Møllendal i Bergenhus bydel. Det vises til planforslag utlagt til offentlig ettersyn 04.08.2018 -18.09.2018. 

Forslaget er tilgjengelig i kommunens digitale planregister

Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Endringene omhandler tomteutnyttelse, høyder, uteoppholdsareal, parkering, renovasjon og
flomsikring. 

Foreslåtte endringer fremgår av varslingsbrev datert 15.07.2022, samt øvrige plandokumenter.

 

Har du innspill til endringsforslaget? 

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

Brevpost:  

Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 7700 
5020 Bergen 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen. 

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg 

 

Saksdokumenter