Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.03.2021
Merknadsfrist: 06.04.2021
Saksnummer: 201316458
Arealplan-ID: 64180000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168, bnr. 563 mfl. Mulebanen. Begrenset høring. Detaljregulering. Hovedformål: Bebyggelse og anlegg - idrett/undervisning/parkering.

Om planforslaget


Plankonsulenten Fortunen AS fremmer på vegne av forslagstiller Bergen Kommune, etat for idrett, planforslag for et område ved Mulen i Sandviken.
Gjennom planforslaget foreslås det å regulere Mulebanen til bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre gitte hovedformål som idrett, undervisning og parkering. Formålene samlokaliseres i et felles 5 etasjers flerbruksanlegg plassert under bakken ved dagens Mulebanen, med videreføring av utendørs ballbane over anlegget.


Planforslaget er bearbeidet i etterkant av offentlig ettersyn i 2018 og tidligere begrenset høring i 2020 for å imøtekomme innsigelser, uttalelser og merknader. De største endringene innebærer at barnehagen tas ut av flerbruksanlegget, slik at uteoppholdsareal for barnehagen utgår samt at bygget og fasader får en bedre tilpasning til terreng.
Videre foreslås det at vegen Christinegård forblir kjørbar i begge retninger som i dag, og med veibredde tilnærmet tilsvarende dagens vei, men det er lagt inn møtelomme for økt trafikksikkerhet. Forslag om stenging av veien som forelå ved begrenset høring 2020 er nå forlatt i revidert versjon til begrenset høring 2021.

Teknisk infrastruktur, renovasjonsareal og bussholdeplass i Persenbakken er endret. Det er utarbeidet to alternative plankart og illustrasjonsplaner, versjon A og versjon B. Disse viser alternative plasseringer av bussholdeplass o_SKH2 og energianlegg o_BE i Persenbakken. Endelig valg av løsning velges og tegnes ut etter innkomne uttalelser og merknader til begrenset høring.

Har du merknader til planforslaget?


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med gjeldende smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500. Telefon 55 56 63 10. 

 

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad