Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.12.2021
Klagefrist: 27.01.2022
Saksnummer: 201316458
Arealplan-ID: 64180000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168, bnr. 563 m.fl. Hovedformål: Idrettshall. Detaljregulering.

Om planforslaget

Plankonsulent Fortunen AS foreslo på vegne av forslagstiller Bergen kommune ved Idrettsseksjonen, detaljregulering med konsekvensutredning i Sandviken, i Bergenhus bydel. Planens hovedformål er etablering av ny flerbrukshall med idrettshall og parkeringsanlegg på området til dagens ballbane, Mulebanen, med reetablering av utendørs ballbane over flerbrukshallen. Planen bidrar også til å sikre områdets rekreasjons- og landskapsverdi, samt kulturminnehensyn knyttet til de fredede bygningene Christinegård med tilhørende parkanlegg. Det legges samtidig til rette for forbedring av forholdene for sykkel-, gang- og kollektivtrafikk.

Gjeldende reguleringsplan for Mulesvingen Barnehage fra 2007 (plan-ID: 3780100) ble vedtatt opphevet. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 08:00 og 15:00.

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage