Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.08.2019
Merknadsfrist: 15.10.2019
Saksnummer: 201716598
Arealplan-ID: 65630000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 189 bnr. 63, 325 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Kort om planforslaget

Arkitektgruppen Cubus fremmer på vegne av Axer Eiendom AS planforslag for et område ved Myrdalshovden i Åsane bydel.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for 4 nye boligblokker over 3-6 etasjer med ca. 110-120 boenheter. De foreslåtte byggehøydene varierer mellom 3-6 etasjer og maksimal byggehøyde varierer mellom kote +107,5 meter og kote +115 meter. Total utnyttelsesgrad for området er 160 %-BRA, eksklusiv parkering.

Tilkomst skal løses fra Myrdalsvegen inn i felles parkeringskjeller i sør. Felles uteoppholdsareal foreslås løst mellom boligblokkene og i midten av planområdet.

Planavgrensningen er noe endret etter varsel om oppstart. Plangrensen er utvidet i vest slik at planområdet nå inkluderer veiareal i Myrdalsvegen for å rydde opp i eksisterende situasjon.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad