Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.11.2021
Klagefrist: 19.12.2021
Saksnummer: 201716598
Arealplan-ID: 65630000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 189 bnr. 63, 325 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Arkitektgruppen Cubus AS har på vegne av Axer Eiendom AS utarbeidet reguleringsplan for et område ved Myrdalshovden nord-øst for Horisont kjøpesenter i Åsane bydel. Bergen bystyre vedtok planen 27.10.2021, sak 303/21.

Planens hovedformål er å etablere 4 nye boligblokker. Ny bebyggelse er planlagt med 3 til 5 etasjer, og maksimal byggehøyde varierer mellom kote + 105 og kote + 112. Grad av utnytting ligger mellom %-BRA=165% til 310%. Adkomst er fra kommunal veg Myrdalsvegen inn i felles parkeringskjeller under bakkenivå i sør. Felles uteoppholdsareal er løst mellom boligblokkene og i midten av planområdet.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage