Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.10.2021
Merknadsfrist: 21.11.2021
Saksnummer: 201525636
Arealplan-ID: 64710000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 182 bnr. 184 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planforslag for Åsane, gnr. 182, bnr. 184 mfl., Naustvegen 28 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.09.2017–07.11.2017. I forbindelse med sluttbehandling av planforslaget er det oppdaget at ikke alle berørte naboer og grunneiere ble varslet ved offentlig ettersyn og høring i 2017.

Foreliggende planforslag sendes derfor på begrenset høring til berørte naboer og grunneiere.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for blokkbebyggelse med 12 nye boenheter. Det foreslås å rive et tidligere forretningsbygg for å legge til rette for to lavblokker/punkthus på tre etasjer. Kjøreatkomst er fra privat veg Naustvegen via kommunal veg Morvikveien til felles garasjeanlegg under byggene. 

Felles uteoppholdsareal foreslås løst på opparbeidet terreng i tillegg til på taket av garasjeanlegget mellom de to volumene. Planforslaget innebærer utbedring av fortau langs deler av Morvikveien.

Det er gjort flere endringer i planforslaget som følge av innspill mottatt ved offentlig ettersyn samt krav i ny kommuneplanens arealdel 2018 som ble vedtatt i 2019. Endringene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknads- og endringsskjema datert 28.05.2021.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad