Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.11.2019
Klagefrist: 05.01.2020
Saksnummer: 201535322
Arealplan-ID: 65060000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 164, bnr. 948 mfl. Hovedformål: Bolig og næringsformål. Detaljregulering.

Kort om planforslaget

Ard Arealplan AS foreslo på vegne av Lars Hillesgate Eiendom AS detaljregulering for Nedre Nygård i Bergenhus bydel. Bystyret vedtok planen i møte 25.09.2019, sak 252/19.

Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 30.05.2018, sak 114/18. Vedtaket ble påklaget og oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opphevet vedtaket i sin helhet 15.04.2019 på bakgrunn av mangelfull begrunnelse av det aktuelle vedtaket i bystyret. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Saken ble igjen tatt opp til politisk behandling, og endelig vedtatt i bystyremøte 25.09.2019.

Planen omfatter Lars Hilles gate 29 (det tidligere Auto 23-bygget) og tilliggende fortau. Bygget har i dag to etasjer med næringsformål (treningssenter og frisør). Planen legger til rette for påbygging av fire nye etasjer med inntil 25 nye boenheter samt et mindre næringsareal (utvidelser for SATS treningssenter) i tredje etasje. Uteoppholdsarealer er vist på taket. Det er avsatt arealer for innendørs sykkelparkering, men ingen bilparkering.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage