Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.04.2022
Merknadsfrist: 07.06.2022
Saksnummer: 202004811
Arealplan-ID: 70220000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 57, bnr. 6 m.fl. Hovedformål: Legge til rette for kommunale omsorgsbustader med tenestebase, tilhøyrande funksjoner og infrastruktur. Detaljregulering.

Om planforslaget

Rambøll AS føreslår på vegne av Bergen Kommune v/ Etat for utbygging detaljregulering for eit område på Nedre Totland i Fana bydel. 

Hensikta med planforslaget er å regulerer for omsorgsbustader for personar med behov for skjerming, personar med utagerande framferd og som treng kontinuerleg tilsyn, med bakgrunn i prosjektet Boligløftet Bergen. I planområdet er det eit eksisterande skulebygg med tilhøyrande leikeområde og ein eldre lærarbustad tilknytt skulen. 

Viktige tema i planprosessen har vore bevaringsverdien, bruken av og reguleringsformålet til lærarbustaden med tilhøyrande tomt, parkering, naturmangfald, omsyn til born og unge, ROS og bustadkvalitet. Planområdet er ikkje regulert og har ingen tilgrensande planar. Planforslaget er ikkje omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar.

Planforslaget vert lagt fram for offentleg ettersyn med to alternative plangrep på grunn av usemje mellom forslagsstillar og plan- og bygningsetaten om arealformålet til lærarbustaden (gnr. 57, bnr. 50) og tilhøyrande eigedom. I samband med høyringa ønsker vi innspel på dei to alternativa.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad