Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.10.2019
Klagefrist: 27.10.2019
Saksnummer: 201212172
Arealplan-ID: 63520000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 186 bnr. 237, 315 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Kort om planforslaget

Opus Bergen AS foreslo på vegne av Ta En AS en detaljregulering for Nesveien/Knappen i Åsane bydel. Bergen bystyre vedtok planen i møte 16.03.2016, sak 61-16.

Plansaken har en lang forhistorie og tidligere planforslag har vært behandlet i Miljøverndepartementet. Bergen bystyre vedtok 07.02.2005 en reguleringsplan for Nesveien, men Fylkesmannen fremmet innsigelse med begrunnelse i strandsonevern, og Miljødepartementet opphevet dermed Bergen bystyre sitt vedtak.

De innvendinger som dannet grunnlaget for Fylkesmannens innsigelse er blitt imøtekommet i nytt planforslag til detaljregulering. Denne detaljreguleringen ble vedtatt i bystyret 16.03.2016, og er i sin form og innhold slik at den i mindre grad forringer strandsone- og friluftsverdiene i planområdet. Fylkesmannen trakk dermed sin innsigelse til detaljreguleringen 03.11.2017.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et leilighetsbygg og tilhørende infrastruktur (som nettstasjon, avfallsløsning m.m.). Det tilrettelegges for lekeareal innenfor planområdet, samt parkering og sykkelplasser. Videre ønsker forslagstiller å tilrettelegge for opparbeiding av friområdet ved sjøen hvor eksisterende terreng og vegetasjon i all hovedsak skal bevares.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via innspillboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage