Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.07.2022
Merknadsfrist: 04.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20692
Arealplan-ID: 63520000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 186 bnr. 237. Forslag til endring av plan til uttale.

Om planforslaget

Opus Bergen AS foreslår på vegne av Ta En AS en mindre endring av arealplan-ID 63520000 med forenklet behandling. Bakgrunnen for endringen er at gjeldende plan ikke er gjennomførbar slik den er vedtatt. Adkomst og parkeringsløsning er ikke mulig å etablere i tråd med bestemmelsene.

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for gjennomføring av vedtatt plan og rette opp svakheter og feil i planen. Reguleringsendringen går ikke utover hovedrammene i vedtatt plan (vedtatte formålsgrenser, maksimalt 4 boenheter og maksimal byggehøyde).

I forslaget legges det opp til følgende endringer:

  • fra blokkbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse
  • fra parkering under bebyggelsen til parkering i dagen (carport)
  • fra %-BRA=60% til %-BRA=100%
  • fra 30 m2 til 35 m2 felles uteoppholdsareal (minstekravet)
  • fra 7 m2 til 16 m2 privat uteoppholdsreal (minstekravet)

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer PLAN-2022/20692.  

Plan- og bygningsetaten har fått nytt saksbehandlingssystem og pågående saker har fått nytt saksnummer. I innsynsløsningen vil dokumenter journalført før 01.05.2022 finnes ved søk på saknr. 202118047.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad