Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.04.2021
Merknadsfrist: 31.05.2021
Saksnummer: 201806669
Arealplan-ID: 66180000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 41 bnr. 757. Detaljregulering

Om planforslaget

Planforslagets hovedformål er å tilrettelegge for boligformål med nye 13 boenheter organisert i 3 ulike tun. Planforslaget innebærer også oppgradering av Nybøvegen med fortau, møteplasser for biler, utbedring av krysset mot Troldhaugvegen, samt etablering av ny gang- og sykkelveiforbindelse ned til Vossebanen.

Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn 2020. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget som nå legges ut på begrenset høring. Endringer omfatter renovasjonsløsninger, avkjørsel, bevaring av trær, hensynssoner med H570 bevaring av kulturminner og H140 frisikt, mindre utvidelser av planområdet, samt korrigering og presisering av plankart og bestemmelser. Se varslingsbrev som redegjør for aktuelle endringer.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad