Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.10.2019
Klagefrist: 03.11.2019
Saksnummer: 201822455
Arealplan-ID: 65260000 - Åpne i planarkiv

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 198, bnr. 215. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting. Type plan: Endring etter forenklet prosess.

Kort om planforslaget
 

Multiconsult AS foreslo på vegne av Hordaland fylkeskommune endring av detaljregulering ved forenklet prosess for nye Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek i Åsane bydel. Byrådet vedtok planen i møte 19.09.2019, sak 1259/19.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny videregående skole med integrert kulturhus og bibliotek for Åsane bydel. I tillegg skal nytt bygg inneholde tannhelsetjeneste og opplæringskontor for byggfag.

Reguleringsplan for Åsane videregående skole, Åsane kulturhus og bibliotek (plan-ID 65260000) ble vedtatt i bystyret 21.03.2018, sak 61/18. I vedtaket av reguleringsplanen ble det satt krav om godkjent trafikkplan.

Hovedgrepet i endringen av reguleringsplanen er å korrigere enkelte svakheter ved vedtatt reguleringsplan, tilpasninger til godkjent trafikkplan og tilliggende planer, herunder Myrdal idrettspark (Plan 64430000). I tillegg var det ikke samsvar mellom areal til tekniske anlegg på tak i prosjektert skolebygg og bestemmelsens angivelse av tillatt areal på tak.

Du har rett til å klage
 

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage