Gå tilbake til:
Du er her:

Saksnummer: 202019359
Arealplan-ID: 70570000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 955 m.fl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Byrådet behandlet saken i møtet 18.11.2021, sak 1360/21, og fattet vedtak om fastsettelse av planprogram, med endringer. Planprogrammet er oppdatert i tråd med byrådets vedtak. 

Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: