Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.09.2020
Klagefrist: 18.10.2020
Saksnummer: 201101881
Arealplan-ID: 62320000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 35 bnr. 3 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om vedtatt plan

Terje J. Ledahl AS fremmet på vegne av Dolviken Eiendom AS og grunneiere Olaug Marit Søreide, Terje Søreide og Ådne Søreide et planforslag for et område på Søreide i Ytrebygda bydel på Ormhaugen. Planområdet er ca. 30 daa stort. Planen legger til rette for oppføring av småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Planforslaget ble først behandlet av Bystyret i sak 206-17 den 23. juni 2017. På bakgrunn av at Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget når saken var på høring, ble planforslaget endret på flere punkt etter meklingsmøte avholdt i 2015. Endringene ble gjort for å imøtekomme innsigelsespunkt og for å fremme et planforslag til behandling med grunnlag for egengodkjenning.

Bystyrets vedtak ble påklaget og Fylkesmannen i Rogaland opphevet i 2019 kommunens vedtak med begrunnelse om saksbehandlingsfeil, da endringene var å anse som vesentlig endring av planforslaget og skulle vært sendt på høring før bystyret vedtok planen. Plan- og bygningsetaten gjennomførte nytt offentlig ettersyn i 2019 av planforslaget.

Bystyret vedtok planen (ny 2. gangs behandling) i møte 24.06.20, sak 211/20.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage