Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.12.2021
Klagefrist: 09.01.2022
Saksnummer: 201101881
Arealplan-ID: 62320000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 35 bnr. 3 mfl. Hovedformål: Vei. Endring etter forenklet prosess

Om planforslaget

Byrådet vedtok endring av detaljregulering ved forenklet behandling i møte 07.10.21, sak 2017/04885-36.

Forslag til endring av detaljregulering etter forenklet prosess gjelder en mindre justering av vedtatt plankart og bestemmelser.

I vedtak av 24.06.20 (punkt 1.A.a og 1.B.c), ble det vedtatt at eierform for veg V01-02 skulle endres fra felles til offentlig veggrunn. Ved en inkurie ble eierformen for annen veggrunn tekniske anlegg (AVT) langs samme veg ikke endret til offentlig. Det kan ikke være tvil om at bystyret med sitt vedtak hadde til hensikt å gjøre hele veganlegget offentlig, ikke bare selve vegen.

Det foreslås med dette at formålet felles_Annen veggrunn – tekniske anlegg (f_AVT) rettes til offentlig_Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AVT).

Endringen har ikke vært på høring da den ikke anses å berøre noen i større grad enn endringen av eierform på veg V01-02. Formålet er det samme som vedtatt formål, det er kun eierform som er endret. Endringen hvor eierformen på selve vegen ble endret ble sendt på høring, hvilket anses å ivareta nødvendig medvirkning.

Byråden vurderer at den foreslåtte endringen kan behandles selv om klagesaken per i dag ikke er endelig avgjort hos Statsforvalteren i Rogaland. Dette siden klagesaken omhandler andre forhold enn eierform på veianlegget langs Søreidåsen.

Endringsforslaget er i samsvar med pbl § 12-14 og fremmes ved forenklet prosess.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 7. juni åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk. 

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage