Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.04.2021
Klagefrist: 02.05.2021
Saksnummer: 201631443
Arealplan-ID: 65660000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Gnr. 41 bnr. 602. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Reguleringsplanen vil legge til rette for utbygging av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til 10 boenheter fordelt på 2 lavblokker i 3 etasjer.

Planområdet ligger i Kloppedalsvegen/ Østre Hopsvegen, med Hop oppveksttun rett sørøst for eiendommen. Planområdet grenser ellers til boligbebyggelse i nord, sør og vest. Det er ett bolighus innenfor planområdet som forutsettes revet.

Det legges til rette for parkering i parkeringskjeller for boligbebyggelsen, med innkjøring fra Østre Hopsvegen. Utnyttelsen er satt til % -BRA= 125 %, og maks byggehøyde er anvist på plankart som maks gesimshøyde på k+48 m.

Gjennom grønnstrukturen skal det etableres en offentlig gangforbindelse som ligger inne som en prioritert forbindelse til bybanen. Disse tiltakene vil gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten og åpne opp området for barn og unge. Reguleringsplanen omfatter også deler av Kloppedalsvegen der det blir lagt til rette for utbedring av fortau og veg.

Planforslaget har blitt behandlet politisk gjennom flere omganger og dokumenter utover plandokumentene som har inngått i den politiske behandlingen av saken kan finnes her:
https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/politikk/styresett/utvalg/375606/mote/2650721/sak/227258.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter: 

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage