Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.02.2022
Klagefrist: 13.03.2022
Saksnummer: 201717650
Arealplan-ID: 65560000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 13, bnr. 200. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bystyret vedtok detaljreguleringsplan for boliger på Paradis den 15.12.2021. Planforslagets hovedformål er bolig, og legger til rette for etablering av fire nye leilighetsbygg. Eksisterende bolig i Jacob Kjødes veg 6 foreslås regulert i tråd med dagens situasjon med hensynssone H570, bevaring kulturmiljø. Til sammen planlegges det for inntil 30 nye boenheter fordelt på fire nye bygg.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage