Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.05.2021
Merknadsfrist: 29.06.2021
Saksnummer: 201907633
Arealplan-ID: 66450000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 39 bnr. 717 mfl. Hovedformål: Helse- og omsorgsinstitusjon. Detaljregulering

Om planforslaget

Plankonsulent Asplan Viak fremmer på vegne av forslagstiller Bergen kommune ved Etat for utbygging detaljregulering for Petedalsmyra på Sandsli, Ytrebygda bydel.

Bakgrunnen for planarbeidet er sak 9-15 Boligmeldingen vedtatt i 2015 av bystyret om boligprogram for å fremskaffe differensierte boliganlegg som gir gode og tilpassede boliger for de som trenger det mest (jf. byrådssak 34/17).

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere for kommunale boliger for en beboergruppe med særskilte behov som faller utenfor det vanlige boligmarkedet. Tilhørende funksjoner inkluderer en personalbase og felles og privat uteareal, samt parkeringsplasser og areal til renovasjon. Planen skal sikre sammenheng mellom eksisterende og nye gangforbindelser og ivareta tilkomst og parkering for fotballbanen nord for planområdet. Viktige tema i planprosessen har vært trafikale forhold, gangforbindelser, støy, bokvalitet, og konsekvenser for nærmiljø, barn og unge.

Planområdet berører flere reguleringsplaner i området, og store deler av planforslaget er regulert som friluftsformål i plan for Bybanen Rådal-Flesland (arealplan-ID 61170000).

Planforslaget er i samsvar med arealformål byfortettingssone og grønnstruktur i KPA 2018.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad