Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.01.2020
Merknadsfrist: 08.03.2020
Saksnummer: 201733065
Arealplan-ID: 65620000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Bergenhus

Gnr. 166 bnr. 658 mfl. Offentlig områdereguleringsplan

Byrådet behandlet i møtet 27. juni 2019, sak 1202-19, oppstart av områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet, og fattet følgende vedtak:

1.        I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 og 12-8 startes det opp reguleringsplanarbeid for Rådhuskvartalet med omfang som vist på kartvedlegg 1, datert 25.4.2018.

 2.       Som del av planarbeidet skal det utarbeides et utvidet program for medvirkning i planprosessen.

Krav om helhetlig reguleringsplan

Rådhuskvartalet har en lang historie som byens administrative og politiske sentrum, og det har siden 1990-tallet vært stilt krav om en helhetlig reguleringsplan. Til tross for dette har det vært gjennomført flere mindre delutredninger og byggeprosjekter i kvartalet. Tiden er nå moden for å fastlegge en helhetlig ramme for dette sentrale byområdet.

En stor andel av kvartalet er bygg og byrom med høy kulturminneverdi, og det er tidligere gjennomført omfattende registrerings- og analysearbeid som nå legges til grunn. Derfor er det et begrenset areal til nybygg, og reguleringsplanen vil bli relativt detaljert. Den vil ha særlig fokus på å sikre kvalitet i bevaringen av gamle bygg, samt nye bygg og plasser.

Rammer for videre utvikling

Planarbeidet skal fastlegge en endelig organisering av eksisterende samt nye bygg og plasser i Rådhuskvartalet. Planen skal gi rammer for utviklingen av et representativt hovedkvarter for kommunens politiske styring, med mulighet for allmennhetens samling og deltakelse. Området må bli godt integrert i bystrukturen og fungere som en naturlig del av byens hverdagsliv.

Foruten å ivareta Gulating Lagmannsrett og nytt Brannmuseum i den Gamle brannstasjon vil målet for planarbeidet være å utvikle området til:

  • Et kommunalt, politisk hovedkvarter som er en integrert del av bykjernen
  • En oversiktlig, sikker og funksjonell organisering av historiske og nye bygg
  • Et område med åpenhet og høy kvalitet i representative bygg og byrom som bidrar til et aktivt byliv
  • Et knutepunkt for møteaktivitet, markering og demonstrasjon, og en livlig arena for gjensidig informasjon og meningsutveksling mellom bergensere, politikere og administrasjon.

Arbeidsområdet omfatter arealet mellom Rådstuplass, Allehelgens gate, Peter Motzfeldts gate, Kaigaten og Christies gate, inkludert alle tilstøtende byrom.

Det er laget en arbeidsmodell og utstilling som blir vist hos Innbyggerservice i Kaigaten 4, fra 29. januar til 6. mars.  

Planansvarlige kan svare på spørsmål der lørdag 15. februar, kl. 10 – 16.

Det blir åpent informasjonsmøte samme sted 12. februar kl. 18-20.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill