Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.02.2021
Klagefrist: 07.03.2021
Saksnummer: 201902669
Arealplan-ID: 15760011
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 39 bnr. 690 mfl. Endring etter forenklet prosess

Byrådet behandlet saken i møtet 21.01.2021 sak 1011/21 og fattet følgende vedtak:

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas følgende forslag til reguleringsendring av plan 15760000:

A.        Ytrebygda. Gnr 39 bnr 690 m.fl. Råstølen. Arealplan ID_15760011. Vist på plankart  datert 9.6.2020.

B.        Tilhørende reguleringsbestemmelser datert 9.6.2020 med følgende endringer:

            a.         Reguleringsbestemmelse § 3.5 suppleres med nytt kulepunkt:

 For felt B1_1 er illustrasjonsplan «illustrasjon / ny  situasjonsplan,  tegning  A10-2» datert 2.1.2019 revidert 29.1.2020 og fasadeillustrasjoner vist på  tegning A40-  1 og A40-2 datert 2.1.2019 revidert 29.1.2020 retningsgivende.  Påbyggene skal fremstå som en visuell helhet i seg selv og i forhold til  eksisterende arkitektur.

Formålet med reguleringsendringen:

Byrådet vedtok 21.01.2021 endring av reguleringsplan ved forenklet prosess av plan 15760000, Råstølen (vedtatt 15.01.2001). Planområdet ligger nær grensen for bydelene Ytrebygda og Fana, like øst for Råstølen bybaneholdeplass. Hovedgrepet i endringsforslaget er å legge til rette for å bygge på eksisterende rekkehusenheter i Vindharpevegen nr.16-24.

Planendringen omfatter totalt 16 rekkehus i felt B1 i gjeldende reguleringsplan. Endringen gjelder ikke for de 6 hjørne- og enderekkehus da disse har en annen utforming.

Utvidelse av boarealet gjør at boenhetene går fra to til tre etasjer og at BRA øker fra ca. 100 til 143 kvm. Maks byggehøyde blir endret fra kote +61,66 moh til kote+64,55 moh.

Vedtaket kan påklages

Vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage