Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.04.2022
Klagefrist: 02.05.2022
Saksnummer: 201425588
Arealplan-ID: 64240000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 208, bnr. 214. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bergen bystyret vedtok 26.01.2022 en detaljreguleringsplan for Rolland skole. Skolen består per. i dag av de to grendaskolene Kollåsen og Storåsen (1. -3. klassetrinn), og hovedbygget (4. -7. klassetrinn). Planarbeidet er et resultat av at Bergen bystyret 20.05.2014 vedtok at hovedbygget fra 1977 skal rives og erstattes av et nybygg for elevene fra de 3 skolebyggene. 

Hovedformålet med planarbeidet har derfor vært å regulere en ny grunnskole for 1.-7. klassetrinn med skolefritidsordning i et nytt hovedbygg på ca. 4000 m2 . Bygget vil romme inntil 350 elever og ca. 60 ansatte, fordelt på 30 årsverk. Det reguleres uteoppholdsarealer og en snusløyfe for skolebusser. Eksisterende Rollandshall reguleres for en økning på 200m2 , og Rolland legesenter for en mindre utvidelse. Regulering av fortau og gangveier, færre parkeringsplasser og ny tilkomst til skolen ivaretar bystyrets intensjon om hjertesone rundt skolen. 

Det gjøres oppmerksom på at bystyret vedtok flere endringer i reguleringsbestemmelsene. Reguleringsbestemmelser og merknadsskjemaer er revidert etter bystyrets vedtak. 

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage