Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.06.2020
Klagefrist: 06.07.2020
Saksnummer: 201425588
Arealplan-ID: 64240000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 208 bnr. 214 mfl. Justert planforslag. Detaljregulering

Om planforslaget

Planforslaget for Rolland skole sendes med dette ut på begrenset høring. Høringen utføres med bakgrunn i bystyrets tidligere politisk behandling av planforslaget og endringer som ble vedtatt i den forbindelse. Det ble da vedtatt 3 tilleggspunkt med til sammen 10 underpunkt og 6 flertallsmerknader. Bystyrets vedtak og merknader følger som vedlegg. Endringen er av en slik art at det er nødvendig å sende planforslaget ut på begrenset høring.

De fleste vedtakspunkter er innarbeidet i revidert planmateriell, men noen av punktene er av involverte etater funnet å stå i motstrid med hverandre og/eller bryter med annet lovverk eller med bystyrets intensjoner om at det skal etableres hjertesone rundt alle skoler. Det vises i denne sammenheng til bystyrevedtak 19.10.16 (sak 285/16) og bystyrevedtak 27.09.17 (sak 299/17).

I vedlagte varslingsbrev og endringsnotat er det gitt nærmere redegjørelser for hvorvidt, og i så fall hvordan, det enkelte vedtakspunkt er innarbeidet i revidert planmateriell.  Det er også redegjort for såkalte «følgeendringer» av de innarbeidde endringene og endringer som involverte etater har foreslått for ytterligere å styrke hjertesonen rundt skolen mm.

Vedtaket kan påklages

Vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

Det gjøres oppmerksom på at det i varslingsbrevet er vist til endringsnotat av 20.05.20. Korrekt versjon av endringsnotatet er datert 05.06.20, og det er dette som er lagt ut .

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage