Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.11.2017
Saksnummer: 201516017
Arealplan-ID: 64640000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Fana

Fana, Gnr. 95, Bnr. 2 mfl., Sagavika, fastsatt planprogram.

Byrådet har fastsatt planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning:

Planområdet omfatter gnr. 95 bnr. 2 mfl. og ligger ved Sagavika i Fana bydel. Planområdet utgjør ca. 55 daa.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse i området. Mulighetene for kombinert formål bolig/næring skal utredes i planprosessen. En ønsker å tilrettelegge for god tilgjengelighet til sjøfronten for allmennheten. Eksisterende bygningsstruktur med kulturhistorisk verdi planlegges videreført.

Planforslaget innebærer utbygging i område som i gjeldende kommuneplans arealdel (KPA

2010) er avsatt til funksjonell strandsone. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning i henhold til vurdering etter forskrift om konsekvensutredning § 3 punkt c og vedlegg III

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget kan komme i konflikt med vedleggets punkt d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art og q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan‐ og bygningsloven av 14.
juni 1985.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Saksdokumenter: