Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.05.2020
Merknadsfrist: 07.07.2020
Saksnummer: 201516017
Arealplan-ID: 64640000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 95 bnr. 2 mfl. Hovedformål: Bebyggelse og anlegg: Bolig og næring. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planforslagets hovedformål er bolig og næring i et planområde på ca. 65,2 dekar. Forslagsstiller vil legge til rette for totalt 75 boenheter, hvorav 15 i eksisterende bebyggelse og 60 fordelt på ny småhusbebyggelse på 3 etasjer og ny blokk fra 3 – 7 etasjer.

Planområdet ligger i sone 4 i KPA 2018 og har et omfang som er i strid med denne. Det vises imidlertid til at vedtak av planprogrammet (26.09.2017) gir helt klare politiske føringer for utbygging av dette området.

Med planforslaget vil forslagsstiller ivareta kulturmiljø og tilrettelegge for offentlig tilgjengelighet til sjøen. Planforslaget innebærer oppgradering av delstrekk av Krokeidevegen med gang- og sykkelveg og busstopp.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad