Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.11.2019
Merknadsfrist: 30.12.2019
Saksnummer: 201721769

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 116 bnr. 117 mfl. Hovedformål: Bolig. Endring etter forenklet prosess

Foreslåtte endringer

  • o_SKV12 var foreslått redusert fra 6,5 til 5,5 meters bredde i første utkast til reguleringsendring. Siden vegen nylig er bygget ihht. moderplan, er den opprinnelige vegbredden lagt inn igjen i reguleringsendringen. 
  • Det er gjort en del tilpasninger av BBB5-feltet mht. byggegrenser, trasé for f_SGG09 og det er lagt til flere reguleringsbestemmelser tilknyttet formålet. 
  • Rundkjøring i nordvest med tilhørende gangsystemer er inkludert etter ønske fra Bymiljøetaten. 
  • Rekkeverksom (0,5m) er lagt inn mellom f_SKV05 og o_SGS13, o_SGS18-19. Bredde på o_SGS18-19 er utvidet tilsvarende
  • Bredde på innkjørsel øst i BBB5 er redusert fra 7,5 til 6 meters bredde.
  • Linjeføring for o_SGS18 langs snuplass f_SKV05 er oppdatert med slakkere kurvatur
  • Byggegrenser for BBB5 er tilpasset en eksisterende trafo i øst ved o_SGS19, og o_SVT er noe utvidet i samme område.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad