Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.05.2022
Merknadsfrist: 05.07.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20557 og 201820619
Arealplan-ID: 66320000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 40, bnr. 354. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

TAG Arkitekter AS foreslår på vegne av Webu 2 AS detaljregulering for et område i Sætervegen, ca. 400 m øst for Skjold bybanestopp i Fana bydel.

Hovedformålet er bolig i et planområde på 5,4 daa i byfortettingssone (sone 2), og forutsetter riving av eksisterende bygg på eiendommen. Foreliggende planforslag legger til rette for 8 rekkehus. Det foreslås regulert gang- og sykkelveg med rekkverk langs kommunal veg Hjortevegen. 

Det er i etterkant av varsel om oppstart gjort noen endringer i plangrensen. Plangrensen er trukket inn fra sør og øst samt utvidet noe mot Hjortevegen 3. Endringen av plangrensen varsles gjennom foreliggende fagnotat.

Til orientering har Plan- og bygningsetaten fått nytt saksbehandlingssystem, hvilket innebærer at alle saker har fått nytt saksnummer. Dokumenter i saken som er journalført før 01.05.2022 kan finnes via vår innsynsløsning på saksnummer 201820619. Nytt saksnummer for denne plansaken er PLAN-2022/20557.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad