Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 13.02.2021
Merknadsfrist: 30.03.2021
Saksnummer: 201627389
Arealplan-ID: 66530000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 166 bnr. 571 mfl. Hovedformål: Gårdsplass, hotell/overnatting og kombinert bebyggelse og anleggsformål med nærmere presiserte underformål. Detaljregulering.

Om planforslaget

A/Stab AS foreslår på vegne av Pallas AS detaljregulering for en del av Skostredet i Bergenhus bydel, ca. 5,87 daa.

Forslagsstiller foreslår å endre bebyggelsesplanen for den sørlige halvdelen av Hans Tanks kvartalet. Endringene omfatter justert plassering av ny bebyggelse, endringer til arealformål og etablering av en offentlig tilgjengelig gårdsplass.

I planforslaget åpnes det for en utbygging på 1500,7 m2 BRA. Planlagt bebyggelse består av 1 stk. nytt kombinert bolig- og næringsbygg (13 nye boenheter), 1 stk. nytt kontortilbygg og 1 stk. mindre forretningspåbygg. All ny bebyggelse er planlagt sammenbygget med eksisterende byggverk.

I Domkirkegaten viser planforslaget et hotellbygg som samsvarer med byggverket som nå er under oppføring. Hotellet er godkjent som byggesak med dispensasjoner fra gjeldende plangrunnlag. Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse skal bestå og sikres vern gjennom plankart og reguleringsbestemmelser.

Viktige tema i planprosessen har vært kulturminner og kulturmiljø, uteareal og byrom, bebyggelsesstruktur, byggehøyder og arealformål.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad