Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.11.2020
Klagefrist: 29.11.2020
Saksnummer: 201416748
Arealplan-ID: 64660000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 160 bnr. 938 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Asplan Viak AS foreslo på vegne av forslagsstillere Eiut AS, Wichstad og Jon Viking Thunes detaljregulering for et område i Vilhelm Bjerknes vei ved Slettebakken hovedgård i Årstad bydel.

Bystyret vedtok planen i møtet 22.09.2020, sak 255/20. Bystyret vedtok plankartet uten endringer, men vedtok noen endringer i bestemmelsene.

Planens formål er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse og/eller konsentrert småhusbebyggelse innenfor felt BA, samt en ny enebolig (felt BFS3). Planforslaget er basert på en mulighetsstudie som viser 36 enheter fordelt på fire lavblokker innenfor felt BA.

Hensynet til Slettebakken hovedgård med omkringliggende kulturmiljø, historiske veifar og grønnstruktur har vært viktige tema i planarbeidet. Kulturmiljøet reguleres med hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Den grønne kollen i området (felt f_G1) skal bevares. Det skal etableres et nytt fortau på langs boligfelt BA på vestsiden av Vilhelm Bjerknes vei.

Merknader som ble mottatt under offentlig ettersyn, er oppsummert og kommentert i fagnotatet som fulgte saken til politisk behandling.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage