Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.12.2019
Merknadsfrist: 12.01.2020
Saksnummer: 201416748
Arealplan-ID: 64660000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Gnr. 160 bnr. 938 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 13.01.2018–27.02.2018.

Forslaget finnes i det digitale planregisteret: www.arealplaner.no/bergen4601. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter vår vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til den konkrete endringen, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for ny blokk- og rekkehusbebyggelse på gnr. 160, bnr. 938, bnr. 965 og bnr. 1037 (felt BA i plankartet) i tillegg til en enebolig på gnr. 160. bnr. 990 (felt BFS3 i plankartet).

Årsaken til den begrensete høringen er at planområdet er utvidet i sørvest. Grunnen til utvidelsen er at avkjørsel til frittliggende småhusbebyggelse felt BFS3 er flyttet sørover for å ta hensyn til historisk veifar. Utvidelsen av planområdet er på omtrent 375 m² og omfatter gnr. 12, bnr. 86, gnr. 12, bnr. 247 og gnr. 12, bnr. 374, se kapittel 6.2 i planbeskrivelsen. Etter offentlig ettersyn er eneboligtomt på gnr. 160 bnr. 946 gjort om til grønnstruktur. Det er også gjort endringer i plankartet og bestemmelser knyttet til hensynssoner for kulturmiljø, arkitektur og estetetikk, terrengtilpasning og uteoppholdsareal. Fullstendig oversikt over endringer i plankart og bestemmelser finnes merknadsskjema datert 10.12.2019.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter: