Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.02.2020
Merknadsfrist: 24.03.2020
Saksnummer: 201743730
Arealplan-ID: 66340000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Årstad

Gnr. 160 bnr. 184 mfl. Hovedformål: Idrett, bolig, næring og grøntarealer.

Byrådet behandlet saken i møtet 05.12.2019 sak 1334/19 og fattet følgende vedtak:

  1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og §§ 12-8 startes det opp planarbeid med offentlig områderegulering for Årstad Gnr. 160, Bnr. 184 m.fl, Slettebakken, nasjonal arealplanID 66340000. Planområdet er vist på kart datert 19.08.2019.
  2. Forslag til planprogram for områderegulering for Slettebakken datert 19.08.2019 legges ut til offentlig ettersyn og høring, jfr plan- og bygningsloven § 12-9.
  3. Byrådens vurderinger følges opp i det videre planarbeidet.
  4. Følgende eldre reguleringsplan forslås opphevet: Årstad. Slettebakken, Idrettsområde. PlanID 11150000.

Hva skal områdeplanen inneholde?

Mulighetsstudien som er utarbeidet for Sletten og Slettebakken vil ligge til grunn for planarbeidet og føringer fra denne er bakt inn i planprogrammet som nå er på høring. Mulighetsstudien viser en mulig videreutvikling av arealene på Slettebakken i forbindelse med at det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken nå skal saneres. Det skal legges til rette for erstatningsareal for de hallene som må rives som følge av saneringen og noe nytt idrettsareal skal komme til.

Det skal legges til rette for kompakt byutvikling med boliger ved bybanestoppet på Slettebakken og ved dagens idrettshaller. Det vil være fokus på hvilke boligbehov det er i området og at det skal legges til rette for gode bomiljø. Videre vil det være aktuelt å se på mulighet for etablering av nærservice og lokalt møtested ved bybanestoppet. I området ved dagens idrettshaller vil det også bli aktuelt å etablere næring i tillegg til boliger.

I mulighetsstudien er det videre anbefalt at en flytter dagens Fysak til en mer sentral plassering sammen med resten av idrettstilbudet på Slettebakken. Plassering av Fysak og tilhørende utearealer vil bli et viktig tema i planarbeidet.

I planarbeidet vil vi jobbe med å legge til rette for bedre tverrforbindelser mellom Tveitevannet og Mannsverk/Nattland, i tillegg til å forbedre interne gangforbindelser på Slettebakken og mot bybanestoppet. Mulighet for universell utforming av gangforbindelser mot Tveitevannet skal undersøkes og det skal også utredes en mulig sykkeltrasé gjennom planområdet. Ivaretakelse og utvikling av grønnstruktur, inkludert bydelspark og Bybaneskogen, skal være et overordnet prinsipp i områdeplanen og det skal også utredes mulighet for parsellhager eller urban dyrking.

Planområdet omfatter arealene mellom Tveitevannet i vest, idrettsarealene rundt Bergenshallen, grøntdraget i øst mot Mannsverk og Natland og arealene rundt Fysak i sør. Videre er det tatt med areal til mulig oppgradering av snarveier mot Bybanestoppet fra Johan Hjorts vei og fra Slettebakken hovedgård. Arealene rundt kirken, eldresenteret og ned mot Tveitevannet er i hovedsak inkludert for å undersøke mulighet for universell tilkomst ned mot Tveitevannet. Arealet bak Fysak og opp mot snuplassen på Slettebakken er tatt med for å undersøke mulig sykkeltrasé gjennom området.

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten vil avholde åpent informasjonsmøte for interesserte i gymsalen på Slettebakken skole 18.februar kl. 18-20. På informasjonsmøtet vil også Bymiljøetaten være representert og orientere om fremdrift i arbeidet med saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

Planansvarlige vil også være tilgjengelige for spørsmål på kontordag på Sletten senter torsdag 27.februar kl. 10-16 og lørdag 14.mars kl. 10-14. Her vil vi sitte i 1.etg ved rulletrappen.

NB! KONTORDAG LØRDAG 14. MARS ER AVLYST GRUNNET KORONATILTAK. 

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

 

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill