Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 18.12.2021
Klagefrist: 23.01.2022
Saksnummer: 201735144
Arealplan-ID: 65640000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 35, bnr. 747. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Multiconsult fremmer på vegne av WEBU 2 AS planforslag for Naustdalen på Søreide i Ytrebygda bydel. Planområdet er på 14 daa og omfatter i hovedsak én eiendom, gnr. 35 bnr. 747, som i dag er ubebygd. Eiendommen ligger langs fv. Ytrebygdsvegen Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse med varierende bygningstypologier. Det åpnes for etablering av 44 boenheter.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 08:00 og 15:00.

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage