Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.08.2019
Merknadsfrist: 29.10.2019
Saksnummer: 201735144
Arealplan-ID: 65640000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 35 bnr. 747 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Kort om planforslaget

Multiconsult fremmer på vegne av WEBU 2 AS planforslag for Naustdalen på Søreide i Ytrebygda bydel. Planområdet er på 14 daa og omfatter i hovedsak én eiendom – gnr. 35 bnr. 747 som i dag er ubebygd. Det foreslås å regulere for et rent boligformål med en varierende bygningstypologi. Typologien består av leiligheter, tomannsboliger, rekkehus, og «townhouses/stablede rekkehus». Foreslått grad av utnytting er på %-BRA = 70,4 %, ekskludert bebyggelse under terreng. Byggehøydene varierer fra 6,5 meter til 12,5 meter.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad