Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.01.2022
Klagefrist: 06.02.2022
Saksnummer: 201708201
Arealplan-ID: 66120000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 38, bnr. 624. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Ard arealplan AS foreslår på vegne av AbcHus AS detaljregulering for et område i Søvikdalen ved Steinsviken, like ved Nordåsvatnet i Ytrebygda bydel. Formålet med planforslaget er å legge til rette for ny boligbygging på ett felt (B). Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for oppføring av inntil 8 nye boenheter fordelt på forskjellige bygningskropper, enten som tomannsboliger eller rekkehus. 

Planområdet har adkomst via Fv179 Steinsvikvegen, via kommunal vei Søvikdalen. Det vil ikke bli utført tiltak på eksisterende vei. Planforslaget legger opp til 0,8 parkeringsplasser for bil pr. 100 m² bolig, samt 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA bolig. 

Planforslagets omfang er 4,831 daa med ubebygd og uregulert areal, med tilgrensende bebyggelse, infrastruktur og grøntarealer. Bebyggelsen er forsøkt tilpasset omkringliggende bebyggelse.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 08. desember inntil videre. 

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage