Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.08.2020
Klagefrist: 23.08.2020
Saksnummer: 201736304
Arealplan-ID: 65580000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 166 bnr. 1676 mfl. Hovedformål: Bruk og vern av vannarealet og deler av strandsonen. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bystyret har i sak 207/20 vedtatt reguleringsplan for Store Lungegårdsvann. Planen åpner for ytterligere utfylling i sjø, med formål utvidelse av Lungegårdsparken på nordøstsiden av vannet for etablering av en større bystrand. Manglende delstrekninger for strandpromenaden i området ved Strømmen fastlegges, og småbåthavnen Draugen i Fløen får anledning til å flytte og samlokalisere seg med Neptun på sørsiden av vannet. Den indre delen av vannet prioriteres for ikke-motorisert aktivitet. Det åpnes for flere aktuelle tomter for gjenoppbygging av verneverdig sjøhus (tidligere Kalfarveien 99).

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter: 

 

 

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage