Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.11.2019
Merknadsfrist: 07.01.2020
Saksnummer: 201736304
Arealplan-ID: 65580000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Offentlig detaljregulering. Hovedformål: Gje rammer for forvaltning av Store Lungegårdsvann.

Planen gjeld i hovudsak sjøarealet, men også noko landareal på sørsida av vatnet ved Motorbåtforeningen Neptun.  Mellom dei spørsmåla som planen tek opp kan særleg nemnast: utviding av bystranda på austsida av vatnet ved meir utfylling, samlokalisering av småbåtaktivitet, avgrensing av motorferdsle på sjøen, løysing for strandpromenaden i sørvest, alternativ tomt for gjenoppbygging av eit freda sjøhus og rammer for inngjerding av småbåthamna sitt landareal.

Har du merknader til planforslaget?


Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad