Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.08.2022
Klagefrist: 28.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20539
Arealplan-ID: 66250000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 13, bnr. 996 m. fl. Detaljregulering, vedtatt plan.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Rambøll Norge AS foreslo på vegne av V.l.T. Bolig AS detaljregulering for et område på Storetveit, mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen i Årstad bydel.

Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus. 

Samlet grad av utnytting for foreslått nytt boligområde er 177%-BRA inkludert areal under bakken. Byggene planlegges utført i 3 og 4 etasjer der byggehøydene varierer fra kote +61,5 til +67,0. Maksimal byggehøyde for hvert bygg fremgår av plankartet. Nylig oppført kontorbygg i søndre del av planområdet (felt BK) er videreført fra gjeldende plan vedtatt i 2014. Uteoppholdsarealene til boligene dekkes gjennom private balkonger, takterrasser og felles uteoppholdsareal på bakkeplan. Felles parkeringskjeller for feltene er plassert under bakken, med tilkomst fra sør via felt B. 

 

Vedtaket kan påklages 

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.  

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.  

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

Brevpost:  
Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 7700
5020 Bergen 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.  

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland.  

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.  

 

Saksdokumenter