Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.11.2019
Merknadsfrist: 20.01.2020
Saksnummer: 201710664

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Laksevåg, Laksevåg, Bergenhus, Bergenhus

Byrådet vedtok 8.8.2019 å legge forslaget på høring. Sjøfrontstrategien angir rammer og føringer på et overordnet nivå for utviklingen av arealene langs sjøen.

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet foreliggende forslag til Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler (Sjøfrontstrategien).

Strategien viser hvordan sjøfronten kan utvikles fra dagens stedvis lite tilgjengelige områder til å bli del av det sentrale byområdet. Gode koblinger mellom eksisterende bystruktur og sjøfronten tydeliggjøres, og det er foreslått et prinsipp med en sammenhengende promenade med tilhørende byrom som skal bidra til å binde områdene sammen.

Strategien er ment å være en del av et faglig og strategisk grunnlag for senere planlegging. En politisk forankring av hovedgrep og prinsipper for utvikling bidrar til å skape forutsigbarhet for hva kommunen ønsker å oppnå i sjøfrontområdet. Samtidig vil strategien være et verktøy for videre planlegging for både private og offentlige aktører.

Byrådet vedtok 8.8.2019 å legge forslaget til Strategi for sjøfronten på høring: «Forslag til «Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler» datert 10.04.2019 med tilhørende rapport legges ut til offentlig høring. Forslag til høring avgrenses til tema om mål, situasjons - og problembeskrivelse og overordnede prinsipp for utvikling av sjøfronten (kap 1, 2 og 3 i rapporten). Byrådens kommentarer til saken skal være del av høringsmaterialet.»

I sin behandling av saken slutter byråden seg til forslag til målformulering og situasjonsbeskrivelse i strategirapporten. Byråden slutter seg også til hovedpunktene i forslag til overordnede prinsipper for arealbruk og tiltak i sjøfronten, men ser at det er flere krevende og potensielt konfliktfylte tema som det er viktig å få høringsinnspill på før det kan konkluderes.

I høringen ønskes det særlig innspill til følgende:

  • Balansering av arealbruk bolig, næring og friområder
  • Byggehøyder i sjøfront
  • Utfyllinger – «Bysjøgrense»
  • Eierskap til sjøgrunn
  • Naturmangfold
  • Energi- og miljøløsninger
  • Koordinering med kommuneplan og strategier for arkitektur og kulturminner

 

Sjøfrontstrategien har en egen nettside

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer 201710664.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad