Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.10.2022
Merknadsfrist: 20.11.2022
Saksnummer: 2022-56638
Arealplan-ID: 66290000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Hovedformål: Planarbeidet har som hovedformål å sikre en samlende byutvikling for bydelssentrene sentralt i Åsane.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022/20546. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

I medhold av Plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9, legges forslag til Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler til offentlig ettersyn og sendes til høring. Dokumentene er å finne på kommunens nettsider for kunngjøringer. Frist for merknader er 20. november 2022. Dokumentene finner du nederst i saken. 

Planarbeidet har som hovedformål å sikre en samlende byutvikling for bydelssentrene sentralt i Åsane.

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler (SPPÅ) er Plan- og bygningsetatens anbefaling for arealutvikling i Åsane. Det skal bidra til å gjøre Åsane sentrale deler til en kompakt gåby med gode kvaliteter og blå-grønne arealer.

Medvirkning i høringsperioden
 

Informasjonsmøte
Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte mandag 24. oktober 2022, klokken 18.00 - 19.30. Møtet avholdes i Åsane kulturhus, i foajeen/inngangen. Møtet er gratis og åpent for alle, og for å få en oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at du melder deg på via denne lenken. Påmeldingsfrist er søndag 23. oktober. 

Kontordager
Åpen kontordag er et utvidet tilbud for dialog og spørsmål til fagpersoner fra Byplanavdelingen. Kontordagene avholdes i Åsane kulturhus i “Klubben” møtelokalet, inngang gjennom biblioteket. Det avholdes kontordager på disse datoene:

 • Mandag 14. november fra klokken 15.00 - 18.00 
 • Tirsdag 15. november fra klokken 11.00 - 13.00 og klokken 14.30 - 16.30 (pause mellom 13.00 og 14.30)

Trykk her for å se en tydelig oversikt over alt som skjer i Åsane fremover.

Litt mer om Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler (SPPÅ)

Strategisk planprogram er overordnet, og peker på prinsipielle løsninger som ligger til grunn for en utvikling i tråd med Kommuneplanens arealdel. Detaljer og juridiske bindinger må avklares i oppfølgende reguleringsplaner.

Oversiktsbilde
undefined
Bilde: Bergen kommune

Planprogrammet anbefaler et helhetlig og samlende plangrep for det sentrale Åsane, med lokalisering og utvikling av den offentlige tekniske-, blågrønne- og sosiale infrastrukturen. Det gir rammer for områdets utvikling til pågående og oppfølgende private og offentlige reguleringsplaner. 

Forslaget til SPPÅ gir fire hovedgrep for overordnet utvikling:

Bilde med teksten til de fire punktene som står nevnt under
undefined
Bilde: undefined

1. Gi plass til vann innebærer i hovedsak følgende:

 • Sikre eksisterende vannflate for Liavatnet og Forvatnet.
 • Åpne Dalelva gjennom C-tomten.
 • Ved flytting av riksvegfunksjon (E39) skal det bli sett på ytterligere åpning av kulvertstrekninger i Midtbygdavassdraget.
 • Sikre at håndtering av overvann får mest mulig åpne løsninger som er en positiv og tilgjengelig kvalitet i blågrøn struktur og byrom.
   

2. Aktivere byrom og grønne strukturer som grunnlag for attraktivt byliv innebærer i hovedsak følgende:

 • Etablere bydelspark med vassdrag, turveg og møteplasser.
 • Etablere et bytorg sentralt.
 • Sikre finmaska og bymessige sentrumsgatenett.
 • Forbindelser til kulturlandskap og eksisterende grønnstruktur må bli mer tilgjengelig.

 

3. «Skape god balanse mellom ulike formål; bustad, næring og tjenesteyting» innebærer i hovedsak følgende:

 • Handel skal konsentreres i sentrumskjernen og det nærmeste kvartalet til bybanestopp.
 • Nye kommunale tjenester må plasseres slik at det blir skapt nye attraktive arenaer sentralt.
 • Flere boliger innenfor byfortettingssonen.
 • Boligutvikling i ytre fortettingssone må ha gode gangforbindelser til sentrum.
 • Sosial bærekraftig byutvikling.

 

4. «Bygge en fotgjengervennlig by gjennom omfordeling av samferdselsareal» innebærer i hovedsak følgjene:

 • Fotgjengere må prioriteres framfor andre transportgrupper.
 • Riksvegfunksjonen i Åsanevegen må flyttes utenom Åsane sentrum.
 • Vegstrekninger må gjøres om til kollektivgater.
 • Det må bli lagt til rette for sykkeltrafikk internt i Åsane bydel.
 • Bybane må være et premiss for endret mobilitetsmønster.
 • Parkeringsbehov må løses i fellesanlegg slik at sentrale uterom blir frigjort til attraktive byrom og byutvikling.

Videre er det i SPPÅ lagt opp til tre utviklingsfaser. Den første fasen er fram til bybanen er ferdigstilt, den andre fasen er fra bybanen er tatt i bruk og fram til hovedvegsystemet (E39) er lagt om, og den tredje fasen er utviklinga etter omlegging av hovedvegsystemet (E39).

Samlet strategiplankart:

bilde av strategiplankartet
undefined
Bilde: undefined

Du kan også lese om strategisk planprogram for Åsane sentrale deler på denne temasiden. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter oktober 2022:

Saksdokumenter mars 2022: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad