Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.03.2020
Merknadsfrist: 07.05.2020
Saksnummer: 201823981
Arealplan-ID: 66290000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Åsane

I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides et strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane.

 1. Planarbeidet har som hovedformål å sikre en samlende byutvikling for bydelssentrene sentralt i Åsane, som også inkluderer områdene rundt. En vil forsøke å binde sammen de sentrale arealene på øst- og vestsiden av E39, slik at det kan utvikles et samlet sentrumsområde i Åsane.
   
 2. Åsane sentrale deler skal utvikles som gåby med god gangtilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder og andre viktige målpunkt. Det er behov for å utforme et helhetlig gangveisystem.
   
 3. Sikre et samlet sykkelveisystem for bydelssenteret. Det å sikre effektive kryssinger over E39 sentralt i Åsane vil vurderes spesielt.
   
 4. Utvikle Åsane sentrum med møtesteder, attraktive torg, byrom og parker inkludert sammenhengende blågrønn struktur. Lokalisering av en bydelspark sentralt i Åsane vil bli et tema i planarbeidet. Tiltak i forhold til overvannshåndtering og flomsikring vil inngå i arbeidet med utforming av en sammenhengende blågrønn struktur.
   
 5. Identifisere områder som egner seg for fortetting, og legge føringer for videre utvikling av disse.
   
 6. Sikre gode og attraktive bomiljø med sosial bærekraft. Til dette vil det være vesentlig å planlegge for gode byrom, lekearealer og møtesteder sentralt i Åsane. Tiltak for å begrense trafikkstøy vil også være et tema i forhold til bokvalitet og videre byutvikling.
   
 7. Utforme et overordnet plangrep for kollektiv- og vegsystemet sentralt i Åsane.
   
 8. Vurdere opprettelsen av bilfrie soner.
   
 9. I planarbeidet vil det legges vekt på å identifisere områder med særlig behov for «reparasjon» og forbedring.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill