Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 25.04.2020
Saksnummer: 201429018
Arealplan-ID: 65110000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Laksevåg

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 23.10.2019 sak 284/19 og fattet følgende vedtak: 

1. Strategisk planprogram Laksevåg godkjennes med følgende endringer:

 a) Kart og illustrasjoner oppdateres i samsvar med strategisk plankart og retningslinjer i Strategisk planprogram Laksevåg.
b)  Dokumentet oppdateres i samsvar med endringer utført etter offentlig ettersyn, jf. påpekninger i saksfremstillingen.

 2. Strategisk planprogram Laksevåg skal legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiplanområdet.

 3. Utviklingstrinn gitt i Strategisk planprogram Laksevåg er retningsgivende, men ikke bindende. 

 4. Tilgjengelighet til sjøen er et nøkkelpunkt for å skape trivsel for alle i transformasjonsområdet. Dette i samsvar med det pågående arbeidet Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler hvis hensikt er å

  • Styrke byens kontakt med sjøen
  • Skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten
  • Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen
  • Bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten.

Bystyret ber om at god tilgjengelighet og tilrettelegging av deler strandsonen blir tilrettelagt for og gir rom for aktivitet. 

Bystyrets vedtak kan ikke påklages

Saksdokumenter: