Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.11.2019
Klagefrist: 05.01.2020
Saksnummer: 201816985
Arealplan-ID: 19590003
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fyllingsdalen

Gnr. 21 bnr. 1730. Hovedformål: Endring av plankart

Kort om planforslaget

Abo Plan & Arkitektur AS fremmet på vegne av Strømme Gård Utbygging AS endring ved forenklet prosess av detaljregulering for Fyllingsdalen, Gnr 21, Bnr 4 og Gnr 28, Bnr 265 m.fl, Strømme gård. Planområdet ligger vest for Sælevatnet i Fyllingsdalen bydel.

Hovedgrepet i endringsforslaget var at veg M endres fra felles veg til offentlig veg og blir enforlengelse av veg B. Vegen er allerede opparbeidet etter Statens vegvesen sin håndbok N100 og tilfredsstiller krav til offentlig veg. Enden av vegen vil ha snuhammer dimensjonert for lastebil, hvilket er en mer trafikksikker løsning enn dagens situasjon. Endringen innebærer at kommunen overtar drift og vedlikehold en forlenget offentlig veg.

Deler av offentlig veg, Veg C, endres til felles veg. Bakgrunnen for denne endringen er for å åpne for etablering av langsgående parkering. Langsgående parkering er ikke tillatt langs offentlig veg. Det vil opparbeides en snuhammer i enden av vegen, i tråd med krav fra kommunen.

Du har rett til å klage

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

En eventuell klage sendes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage