Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.08.2019
Merknadsfrist: 25.10.2019
Saksnummer: 201739900

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Arna, Åsane, Ytrebygda, Fyllingsdalen, Fana, Laksevåg, Årstad, Bergenhus

Byrådet i Bergen har vedtatt å sende utkast til Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 på høring.

Strategien tar utgangspunkt i overordnede føringer om folkehelsearbeid, nullvekstmålet og nullvisjonen. Både nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplanens samfunnsdel for Bergen og Grønn strategi Bergen ligger til grunn for innholdet. Samlet gir de overordnede dokumentene en begrunnelse for hvorfor det offentlige skal arbeide for å gjøre det bedre for syklister i Bergen.

God mobilitet som samtidig gir mindre arealforbruk, bedre folkehelse og luftkvalitet samt redusert klimaavtrykk oppnås ved å overføre deler av persontransporten fra bil til sykkel.

Visjon og mål

Strategiens visjon «Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen» skal være en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer.

Trafikksikkerhet ligger som et premiss for strategien. Økt sykkelandel må ikke føre til økning i alvorlige ulykker.

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 skal være et styringsdokument for sykkelsatsing. Den skal være et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere. For å nå målet skisseres nødvendige satsinger innfor fire tematiske innsatsområder. Delmål for hver av de fire områdene skal hjelpe å styre retningen på arbeidet.

Den nye sykkelstrategien vil avløse «Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019».

Kunnskapsgrunnlaget peker mot at korte reiser er enklest å overføre fra bil til sykkel. Manglende opplevelse av trygghet er en hovedgrunn for at ikke flere sykler mer. Strategien foreslår derfor å etablere sykkelruter i et nettverk med god sammenheng der det er størst potensial for at sykkelen kan erstatte bilturer. I tillegg prioriteres sykkelruter inn mot alle bydelssentre, i tråd med samfunnsdelens mål om å styrke bydelssentrene.

Foruten endret geografisk prioritering i utbygging av sykkelnettet, åpner den nye strategien for en trinnvis utbygging.

Høringsutkastet til ny sykkelstrategi er utarbeidet av en prosjektgruppe sammensatt av partene i Miljøløftet; Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Strategien er ført i pennen av Plan- og bygningsetaten i kommunen. Det er viktig å understreke at prosjektgruppen ser nødvendigheten av en grundig høringsprosess både med eksterne og internt i våre organisasjoner.

Vi imøteser alle typer innspill til strategidokumentet, både om feil, mangler og svakheter og innspill på styrker ved utkastet.

Åpent informasjonsmøte

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om strategien der det blir gitt en presentasjon og anledning til å stille spørsmål. Møtet avholdes i Innbyggerservice i Kaigaten 4.

torsdag 12. september kl. 18.30 -20.00.

Har du merknader til planforslaget?

Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Merknad kan også sendes via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad