Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.08.2019
Merknadsfrist: 15.10.2019
Saksnummer: 201606401
Arealplan-ID: 65300000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 188, del av bnr. 1, gnr. 189 del av bnr. 1,3,4 mfl. Hovedformål: Bolig.

Kort om planforslaget

Opus AS fremmer på vegne av Ulset Utvikling AS endring av gjeldende områderegulering av Ulset Vest i Åsane bydel. Som del av endringen foreslås det at fem delfelt skal unntas plankrav, hvilket innebærer at disse feltene har økt detaljgrad i plankart med tilhørende bestemmelser. I løpet av planprosessen har planformen blitt endret fra detaljregulering til endring av områderegulering.

Ulset Vest er en områderegulering som over tid skal legges til grunn for utvikling av boligområder med gradert utnyttelse, med høyest utnyttelse i sør og lavest i nord. Gjeldende plan er vurdert av forslagsstiller å ikke være et tjenlig grunnlag for utvikling av området. Formålet med planarbeidet er å endre vegtrasé og øke utnyttelsesgraden innenfor planområdet.

I gjeldende plan er det regulert et vegsystem der hovedvegstrekningen er 1850 meter lang. Det er ønskelig å justere og korte ned vegsystemet. I stedet for å ha et todelt vegsystem foreslås en samleveg gjennom hele planområdet, hvilket medfører at samlet veglengde reduseres. Boligfeltene skal betjenes via stikkveger fra hovedvegsystemet. Forslagsstiller argumenterer med at reduksjon i veglengde medfører redusert terrenginngrep, frigitte areal som gir rom for flere boliger, lavere kostnad med felles infrastruktur, og lavere driftskostnader ved kommunal overtakelse.

Forslagsstiller foreslår en variert boligtypologi med både blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Blokkbebyggelsen foreslås i hovedsak plassert sør i planområdet. Det legges til rette for koblinger mot Åsane senter for gående og syklende. Det skal videre etableres gode gang- og sykkelveger mot byfjellene. Forslagstiller ønsker å utvikle planområdet som et bærekraftig bomiljø basert på prinsipper om delekultur og fremtidsrettede energiløsninger.

Fastsatt planprogram med konsekvensutredning for tiltakene er utredet og lagt til grunn for utarbeidelse av foreliggende planforslag.

Har du merknader til planforslaget?

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad